IMG 1406 1 b

 Aanvang 09:30 uur

Pinksterdienst

In verband met de verscherpte corona maatregelen is de dienst te beluisteren via www.kerkomroep.nl

De Pinksterdienst wordt ook uitgezonden via een livestream.
Wanneer u op 23 mei om 9.30 uur of op een later moment op onderstaande link klikt
kunt u de dienst volgen: https://www.youtube.com/watch?v=symk8a2qo3c

Voorganger: ds Simone van de Vrie
Organist : Adriaan Mollema

THEMA: ‘FEEST VAN HOOP!’

 Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 686: 1 en 3
De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Onze hulp en groet

Aanvangstekst:
Moge God, die ons hoop geeft,
u in het geloof geheel en al vervullen
met vreugde en vrede,
zodat uw hoop overvloedig zal zijn
door de kracht van de heilige Geest. (Romeinen 15: 13)

Gebed om de Geest
Na elke bede wordt gezongen:
Licht en wijsheid, hoop en sterkte, kom, o kom Gij Heilige Geest.

Inleidende woorden

Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft
strijkt Gods adem langs de aarde,
stroom van hoop voor al wat leeft.
Kracht die mensen bij elkaar brengt
en die grenzen opengooit.
Vuur dat koude harten opwarmt
en de muur van ijs ontdooit.

Mensen komen in beweging,
willen meedoen, vatten moed,
willen bouwen aan een wereld
waar het leefbaar is en goed.

Als een windvlaag die ons uittilt
boven ons beperkt bestaan,
wijst de Geest van God ons wegen
die wij samen kunnen gaan.

(uit ‘Jaarringen’ van Greet Brokerhof-van der Waa)

Zingen: ‘All over the world’
All over the world
the Spirit is moving.
All over the world
as the prophet said it would be.
All over the world
there ’s a mighty revelation
of the glory of the Lord,
as the waters cover the sea.

Gods Geest is aan ’t werk
over d’ einden der wereld.
Gods Geest is aan ’t werk,
zoals voorzegd werd door de profeet.
Gods Geest is aan ’t werk.
Er is een machtige revolutie
tot zijn eer en heerlijkheid,
als de waat’ren omhullen de zee.

Moment voor de kinderen

Filmpje met het lied ‘Door de kracht’ (gezongen door Elly Zuiderveld en Kids Crew)
Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest.
Door de kracht, door de kracht van de God die geneest.
Die er is, die zal zijn en die is geweest
vieren we feest met elkaar!
We zingen: halleluja en prijzen de Heer.
Hij is het waard.
Door de kracht….
Als ik zing: halleluja, dan prijs ik de Heer.
Hij is het waard.
Door de kracht….

Gebed bij de opening van Gods Woord

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 9: 8-13

Zingen: ‘Blijf, Heer, op de wegen’ (mel. ‘Ontwaak, gij die slaapt’)
Blijf, Heer, op de wegen, die gaan door de tijd
de kracht die ons troost, geef ons zegen,
de liefde die draagt en de hand die ons leidt
de koers van de waarheid én vrede.
Dicht bij U de weg van de eeuwen te gaan:
de stem die ons nodigt, Zijn woorden verstaan.

Blijf Leidsman en Gids op de tocht die wij gaan,
Uw schepping kleurt duurzaam ons leven.
Wij reizen vol moed, want U draagt het bestaan,
Uw regenboog is ons gegeven!
Wij gaan in vertrouwen, de weg door de tijd,
U gaf Uw belofte: mijn Trooster die leidt.

(Kees Hoogendoorn)

Lezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 2: 1-18

Zingen: Lied 687: 1 en 2
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Overweging

Orgelspel

Zingen: Lied 675
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Gebeden

Zingen: ‘In vuur en vlam zet ons de Geest’ (mel. ‘Jezus zal heersen waar de zon’)
In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het Pinksterfeest,
ten leven op ons uitgestort –
hoort hoe Gods kerk geboren wordt!

Wie door dit vuur wordt aangeraakt
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft – God lof! een ommekeer,
de dag van de verrezen Heer.

Wie op het rijk van Christus hoopt
ontvangt de Geest en wordt gedoopt –
God heeft uw zonden weggedaan,
een nieuwe mens is opgestaan.

De aarde is ons toevertrouwd,
God strooit ons uit als zoutend zout,
als licht dat in het duister straalt
en metterdaad zijn woord vertaalt.

Wegzending en zegen

Zingen: Amen, amen, amen.

Orgelspel

 

GEZEGENDE PINKSTERDAGEN!

Pinksteren

 

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

Info tel. 0597-614896

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: protestantsegemeenteoudepekela@gmail.com


Koster:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers