IMG 1406 1 b

Aanvang 09.30 uur.

De dienst is te volgen met beeld en geluid op www.kerkdienstgemist.nl

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl

 

Voorganger : Ds. Ab Wolters
Organist: dhr. Koos Akkerman.

 

Orgelspel

Woord van welkom en afkondigingen

 

Intochtslied: Ps. 24: 2,3

Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

God is hem zegenrijk nabij,
in 't recht des Heren wandelt hij,
de God des heils zal hem verblijden.
Een nieuw geslacht gaat op in 't licht
en zoekt des Heren aangezicht,
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Klein gloria

Gebed van verootmoediging

Zingen: Ps. 1: 1,2

Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich met spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.

Hij is een groene boom die staat geplant
waar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.

Woord van vergeving

Leefregel: Exodus 20: 1-17 NBV

 1. Toen sprak God deze woorden:
 2. ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
 3. Vereer naast mij geen andere goden.
 4. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.
 5. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten;
 6. maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
 7. Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
 8. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.
 9. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten,
 10. maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen.
 11. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.
 12. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
 13. Pleeg geen moord.
 14. Pleeg geen overspel.
 15. Steel niet.
 16. Leg over een ander geen vals getuigenis af.
 17. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

Zingen: Ps. 19: 3,4,5

Volmaakt is 's Heren wet,
die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis
is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed,
wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God
en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.

Des Heren vrees is rein,
zo zal ik zeker zijn
van d' allergrootste schat.
Al wat waarachtig is,
bestendig en gewis,
is in zijn wet vervat.
Die wet is 't hoogste goed,
meer kostelijk en zoet
dan 't edelst van de honing;
begeerlijker dan goud,
blijft dit ons laatst behoud:
het woord van onze Koning.

 

Zo helpt Gij, God, uw knecht,
en houdt zijn paden recht
in 't spoor door U gewild.
Wie uw geboden acht,
wie trouw uw wet betracht
beloont Gij ruim en mild.
Maar zonder U, o Heer,
verdwaal ik altijd weer
op zelfgekozen wegen.
O, reinig metterdaad
mij van 't verborgen kwaad,
en leid mij met uw zegen!

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: Genesis 5: 18-24 NBG

18Toen Jered honderd tweeënzestig jaar geleefd had, verwekte hij Henoch. 19En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 20Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd tweeënzestig jaar; en hij stierf.
21Toen Henoch vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach. 22En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 23Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar. 24En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

 

Zingen: Lied 913: 1,2

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

 

Preek

 

Zingen: Lied 835: 1,2,4

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Gebeden

 

Slotlied: Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen

Zingen: Lied 415: 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

 

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

Info tel. 0597-614896

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: protestantsegemeenteoudepekela@gmail.com


Koster:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers