IMG 1406 1 b

De dienst is te volgen met beeld en geluid op www.kerkdienstgemist.nl

Aanvang : 9.30 uur.

Voorganger: Ds.M.Schut
Organist: Dhr. Dirk Swama

VOORBEREIDING.

Orgelspel en binnenkomst kerkenraad.

Verwelkoming en mededelingen.

Overdragen van de dienst aan de predikant d.m.v. handdruk ouderling van dienst.

Intredelied/aanvangslied. Ps. 66; 1,2 breek aarde uit in jubelzangen

Bemoediging en groet.

Drempelgebed

Lied. Nlb 642 ik zeg het allen dat Hij leeft: 1,2, 3, 4

De tien woorden

 

DIENST VAN HET WOORD.
Gebed bij de opening van het woord.

 

Eerste lezing Numeri 27: 12 – 23

Mozes draagt de leiding over aan Jozua
12De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim het Abarimgebergte, zodat je kunt uitkijken over het land dat ik de Israëlieten geef. 13Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd worden, net als je broer Aäron. 14Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid.’ (Dat was het water van Meribat-Kades in de woestijn van Sin.) 15Mozes antwoordde de HEER: 16‘Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen 17die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de HEER niet wordt als een kudde schapen zonder herder.’ 18De HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen; hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op 19en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over 20en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. 21
Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de priester Eleazar wenden, en die raadpleegt dan ten overstaan van de HEER de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet.’
22Mozes deed wat de HEER hem had opgedragen: hij liet Jozua bij zich komen, liet hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap, 23
legde hem de handen op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de HEER het bij monde van Mozes bevolen.

 

Lied. Nlb 538: 1, 3, 4 een mens te zijn op aarde

Tweede schriftlezing joh. 10 ; 22 – 30
geloof en ongeloof
22In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. 23Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. 24Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ 25Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij, 26maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. 27Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. 28
Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29
Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30en de Vader en ik zijn één.’

Lied nlb 412: 1, 4, 6 wij loven U als God, belijden U als Heer

Overweging

Meditatief orgelspel en

lied nlb 802; 1, 2, 3,4 door de wereld gaat een woord

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed
Voorbede
Gebed in stilte
Onze Vader (welke vertaling nbg 51 of NBV?)

Inzameling van gaven (tijdens orgelspel)

 

Slotlied. nlb 763: zij zullen de wereld bewonen: 1, 2, 4, 5

Wegzending en zegen
Zingen 3 x Amen

 

Orgelspel

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers