IMG 1406 1 b

De dienst is te volgen met beeld en geluid op www.kerkdienstgemist.nl

Aanvang : 9.30 uur.

Voorganger: ds Simone van de Vrie
Organist : Adriaan Mollema

Thema: ‘Het vuur van de Geest’

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 672: 1 en 7

Onze hulp en groet

Het licht wordt ontstoken

O God, Heilige Geest,
kom tot ons en wees in ons midden,
kom als de wind en zuiver ons,
kom als het vuur en doorgloei ons,
kom als de dauw en verfris ons,
verlos, verander, vernieuw
veler harten, veler levens,
ons ten goede,
U ter eer.

(uit: ‘Vlam van de Geest’, een tekst uit Engeland)

Zingen: ‘Veni sancte Spiritus’ (Lied 681)
Veni sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni sancte Spiritus,
veni sancte Spiritus.

Kom tot ons, o heil’ge Geest,
ontsteek in ons de vlam van uw liefde,
Kom tot ons, o heil’ge Geest,
woon in ons, o heil’ge Geest.

Inleidende woorden

Zingen: ‘In vuur en vlam zet ons de Geest’ (mel. ‘Jezus zal heersen waar de zon’)
In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het Pinksterfeest,

ten leven op ons uitgestort –
hoort hoe Gods kerk geboren wordt!

Wie door dit vuur wordt aangeraakt
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft – God lof! een ommekeer,
de dag van de verrezen Heer.

En is uw vlam haast uitgeblust,
gij moedeloze, hier is rust!
Alwie in eerbied voor Hem knielt
wordt met zijn vuur opnieuw bezield.

Zo waait de wind, zo blaast de Geest,
Zo laait het vuur van Pinksterfeest,
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd –
Uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

(A.F. Troost)

Gebed bij de opening van Gods Woord

Bijbellezing: Joël 3: 1-2

Zingen: ‘All over the world’
All over the world
the Spirit is moving.
All over the world
as the prophet said it would be.
All over the world
there ’s a mighty revelation
of the glory of the Lord,
as the waters cover the sea.

Gods Geest is aan ’t werk
over d’ einden der wereld.
Gods Geest is aan ’t werk,
zoals voorzegd werd door de profeet.
Gods Geest is aan ’t werk.
Er is een machtige revolutie
tot zijn eer en heerlijkheid,
als de waat’ren omhullen de zee.

Bijbellezing: Handelingen 2: 1-11

Zingen: Lied 687: 1 en 2

Bijbellezing: Johannes 20: 19-22

Zingen: ‘Vrede zij u’
Vrede zij u, vrede zij u,

gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u. (2x)

Ontvang mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden.
Weest niet bevreesd. (2x)

Overweging

Orgelspel

Als lopend vuur

Als lopend vuur, zo gaat de Geest
in vlammen hoog en laag
van berg naar berg, van zee tot zee,
van toen tot aan vandaag.

Als lopend vuur, zo danst de Geest,
een vuur dat niemand dooft –
van zwart naar wit, van blank naar bruin,
een vlam op ieders hoofd.

Als lopend vuur brandt onze God,
die warm van hart herstelt
wat bleek, bevroren, levenloos
voorgoed lijkt uitgeteld.

Als lopend vuur laait óp het licht,
de vonk die vorst verdrijft:
de grote zomer komt in zicht
die eeuwig zomer blijft.

Als lopend vuur, zo smeedt de Geest
de volken vrolijk om
tot één groot volk, voor één groot feest –
Kom, Here Jezus, kom!

(André F. Troost)

Zingen: ‘Samen in de naam van Jezus’
Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is
en Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren,
omdat Hij erover waakt.
En de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer.

Gebeden

Zingen: Lied 425 (staande)

Wegzending
Ga in de kracht van de Geest,
die ons leven vernieuwt
en ons hart in vuur en vlam zet,
die ons zo bezielt dat wij
in deze wereld tot een zegen zijn.

Zegen

Zingen: Amen, amen, amen.

Orgelspel

 

De collecten zijn bij de uitgang.
De 1e collecte is bestemd voor de gemeente.
De 2e collecte is de Pinksterzendingscollecte voor Kerk in Actie.
Met de opbrengst wordt een organisatie in Zuid-Afrika ondersteund, die de arme boeren in de provincie KwaZulu-Natal inspireert met Bijbelverhalen en hen leert om met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst te verhogen.

 

FIJNE PINKSTERDAGEN!

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers