zangdienst 2409

THEMA: ‘ZING MEE OVER GELOOF, HOOP EN LIEFDE’

Orgelspel

Openingstekst:
Waar twee of drie in uw Naam
geloof delen,
hoop koesteren,
liefde schenken,
waar twee of drie in uw Naam
de lofzang gaande houden
dáár bent U in hun midden
als een bron van vreugde.

Zingen: ‘Samen in de Naam van Jezus’
Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten, dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt.
En de Geest doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open, naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

Welkom

Gezongen begroeting: ‘Vrede van God’
Vrede van God, vrede van God, de vrede van God zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met u.

In Jezus’ naam, in Jezus’ naam, in Jezus’ naam zegen ik u.
Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met u.

INLEIDING OP HET THEMA: ‘ZING MEE OVER GELOOF, HOOP EN LIEFDE’

Bijbeltekst: 1 Korintiërs 13: 13
Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.

Zingen: ‘Laat ons zingen van de dromen’ (mel. ‘Eens als de bazuinen klinken’)
Laat ons zingen van de dromen,
van het hart dat liefde kent,
van de mens die uit wil stromen
en zich naar de ander wendt,
van de God die met ons meetrekt
en ons licht en leven zendt.

Laat ons vieren dat wat goed is,
dat wat mensen mensen maakt,
dat wat leven, kracht en moed is
en in tederheid ontwaakt:
hoop, geloof en vooral liefde,
waarin God ons intens raakt

(uit ’Rakelings nabij’ van Alfred C. Bronswijk)

Spiegelverhaal: ‘Een bijzondere ring’

Gebed

GELOOF

Heer, mijn God
mag ik geloven
dat uw Naam is
‘Ik zal bij je zijn’
een naam als een afspraak,
een belofte,
een teken van leven?

Mag ik geloven
dat U tot ons komt
als Vredevorst
als Heelmeester en Raadsman,
die zich laat noemen
Immanuël, God-met-ons?

Hoe kunnen we U danken
voor de komst van Jezus,
de man van belofte
die ons leidt naar
het land van belofte,
geloofd zij uw Naam!

(Jaap Zijlstra)

Zingen: ‘Ik zal er zijn’
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: ‘Ik ben bij jou!’
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige Naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

(Hans Maat, Kinga Bán en Adrian Roest)

Bijbeltekst: Efeziërs 3: 14-19 (Bijbel in Gewone Taal)
Ik kniel en bid tot God, de Vader.
God heerst over alle engelen in de hemel en over alle volken op aarde.
Gods macht is groot. Daarom bid ik dat God jullie diep van binnen
kracht wil geven door zijn Geest.
Ik bid dat Hij jullie geloof zo groot maakt dat Christus altijd in jullie
aanwezig is.
En ik bid dat God door de liefde van Christus de kerk sterk wil maken
en wil laten groeien.
Ik bid dat Hij jullie en alle andere christenen wil leren hoe groot en diep
die liefde is.
Dan zullen jullie begrijpen dat die liefde groter is dan een mens zich kan
voorstellen.

Zingen: ‘Welk een Vriend is onze Jezus’
Welk een Vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neêr,
juist omdat wij ’t al niet brengen,
in ’t gebed tot onze Heer.

Zijn wij zwak, belast, beladen,
en ter neêr gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland! Onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

HOOP

Bijbeltekst: Psalm 42: 12b
Vestig je hoop op God,
Eens zal ik Hem weer loven,
Mijn God, die mij ziet en redt.

Het refrein van Lied 42b uit ‘Psalmen anders’:
Er zingt een lied in mij dat nooit zal doven.
Het leidt mij langs het tij van dag en nacht.
De melodie gaat mijn verstand te boven.
Maar altijd heeft dat lied mij thuisgebracht.

Zingen: ‘Tienduizend redenen’
De zon komt op, maakt de morgen wakker.
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
Tienduizend redenen tot dankbaarheid

Refrein:

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein:

Muzikaal intermezzo

O God,
onze toeverlaat in verleden eeuwen,
onze hoop voor de jaren die komen gaan,
onze beschutting tegen de rukwinden
en onze eeuwige woning.
Er is hoop voor ieder van ons.

Zingen: ‘Wat de toekomst brengen moge’ (mel. ‘The Rose’)
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

LIEFDE

‘Zonder liefde ben je nergens’
Al kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn redes afsteken
en wist wijze woorden op ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter
gezwets en geschetter
had ik de liefde niet.

Al blies ik trompet
hoog van de toren
al zong ik in koren
de sterren van de hemel, het hoogste lied
maar had de liefde niet
dan klonk het toch net
als toetsers en bellen.
Ik had niets te vertellen
had ik de liefde niet.

Zonder liefde ben ik nergens
zonder jullie stel ik niets voor.
Had ik jullie niet bij me
dan ging ik er aan onderdoor.
Want liefde is echt
en liefde is aardig
is open, oprecht
en eerlijk, rechtvaardig.
’t Is liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet
ook de dood kan overwinnen.

(Karel Eykman, bij 1 Korintiërs 13)

Zingen: ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’
Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom, Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U, Heer, daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

We luisteren naar: ‘You raise me up’

OVER GELOOF, HOOP EN LIEFDE

‘Hoop, geloof en liefde…..’
Hoop, geloof en liefde zijn de zaken waar het eigenlijk om gaat
Zonder anker nooit een haven
zonder kruis geen overtuiging
Zonder hart geen warm verlangen
Naar geborgenheid en liefde
Naar een steun en toeverlaat
Hoop, geloof en liefde,’t lijkt eenvoudig inderdaad.

Zingen: ‘Ik wandel in het licht met Jezus’
Ik wandel in het licht met Jezus, het donk’re dal ligt achter mij.
En ‘k weet mij in Zijn trouw geborgen, welk een liefdevolle Vriend is Hij.

Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus, en ‘k luister naar Zijn dierb’re stem,
en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus, o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld, die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Refrein:

Gebed

Zingen: ‘Ga maar gerust’ (mel. ‘Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser’)
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

Zegenwens
God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij
en verte die wenkt
als groet op je lippen
en hoop in je hart.

Zingen: ‘Ga maar gerust’
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand die al je tranen wist.

(Sytze de Vries)

Orgelspel

De collecte bij de uitgang is bestemd voor een project van Kerk in Actie dat financiële ondersteuning biedt bij het herstel van kerken in Syrië, die een belangrijk steunpunt zijn
voor de Syrische bevolking.

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers