IMG 216 1 b

 

Dankdienst voor

Stoffer te Wies

 voorganger ds. Hilde van der Zwaag - Visscher
ouderling Joke Suk - van Boven
organist Koos Akkerman

 

         

 
Dankdienst voor het leven voorafgaand aan de crematie van


Stoffer te Wies

* 21 maart 1949                                                                                             † 29 oktober 2023,

 

    

VOORBEREIDING

Orgelspel Orgelbewerking ‘Ruwe stormen mogen woeden’

Openingswoorden

Aansteken gedachteniskaars

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 139 vers 1

Levensverhaal door dochters Inge en Agnes

Zingen Lied 663 vers 1
1 Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen,
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Aansteken waxinelichtjes door de kleinkinderen

Zingen Lied 904 vers 1, 3 en 5
afb41123 2

3 Laat Hem besturen, waken,
't is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwonderen moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.
5 Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.

RONDOM HET WOORD

Gebed

Lezing uit het Oude Testament Psalm 42
Zingen Psalm 42 vers 1 en 3
1 Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?
3 Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Overdenking

Orgelspel ‘Vaste rots van mijn behoud’

Zingen Psalm 103 vers 1, 3, 4 en 6

afb41123 3

3 Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.
6 De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden.
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

GEBEDEN
Dankgebed - voorbeden - stil gebed – afsluiting

ZENDING EN ZEGEN

Zingen Lied 913 vers 1 en 2
1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Slotwoorden

Zegen

Uitdragen onder orgelspel ’Wohl mir, dass ich Jesum habe’,
J.S. Bach – BWV 147

afb21123 4

 

 

 

 

IN HET CREMATORIUM

Aansteken blokkaars

Slotwoorden

Gebed Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Zegen
1 Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht
2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

                                                                                                                                                                                         

Adressen

Wedderwegkerk

Hendrik Westerstraat 114

9665 AR  Oude Pekela

In geval van een dringende situatie contact opnemen met:
0597 613717
of 06 42877339.

 


Postadres :

Protestantse gemeente

Houtstek  29

9665 EK Oude Pekela

Telefoon: 0597-618246

e-mail: scriba.pgop@gmail.com


Voor vragen over verhuur kerk of gebouw
Contact opnemen met:

Ina Eerens

FeikoClockstraat 161

9665 BJ Oude Pekela

Telefoon:0597-614896


Banknummers