De Protestantse Gemeente Oude Pekela is ontstaan op 30 september 2012 door de fusie van de Gereformeerde kerk Oude Pekela en de gewone Hervormde Gemeente Oude Pekela. Daarvoor werkten beide gemeenten al vele jaren samen in een federatie. 

De Protestantse gemeente Oude Pekela vraagt u te willen leven en werken als één gemeenschap, waarin u zich geroepen weet tot het belijden van de Naam van onze God. 

Aan drie aspecten van ons geloof, vieren, dienen en leren, willen wij, zoals hieronder vermeld, gestalte geven. 

 

Vieren 

In de kerk mogen jong en oud in de zondagse eredienst het geheim van Gods verbond met de mensen vieren. God brengt immers redding, verlossing en gerechtigheid in deze wereld en wil ons mensen daartoe gebruiken. 

De eredienst is een samen zijn om dit heil te vieren, want vieren doe je met elkaar. 

Wij worden in deze diensten gesterkt door Zijn Woord en Sacrament. Wij mogen danken en bidden en worden met de opdracht "onze dienst in wereld begint nú!" heengezonden met en door Zijn Geest. 

Naast de eredienst is het belangrijk dat wij zowel persoonlijk, als in het gezin of in een andere leefgemeenschap, werkgroep, kerkenraad, gemeentekring, catechese e.d. tijd vrijmaken voor de omgang met God. 

Dienen 

God strekt Zijn hand altijd naar ons uit. Daarom moeten wij in het voetspoor van Jezus Christus leven en naar elkaar omzien. Zo ervaren wij wat God vàn ons en mèt ons wil en worden we mensen met een hernieuwde mentaliteit. 

Een missionaire gemeente is geroepen tot getuigenis van en naar het Woord van God en zal streven naar gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. 

Missionair zijn in woord en daad is een levenswijze waarbij we ons niet afvragen of er iets bij ons binnenkomt, maar waarbij wij bedacht zijn op wat er van ons uitgaat! 

Als gemeente van Jezus Christus dienen wij in woord en daad herkenbaar te zijn voor de wereld om ons heen. 

Leren 

Om als christelijke gemeente te mogen vieren en dienen is het nodig dat wij permanent leren, want wie in het voetspoor van Jezus wil leven zal moeten putten uit de woorden van de Bijbel. Zo kan en mag worden verstaan wat het is om God lief te hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met geheel ons verstand. 

Door vorming en toerusting wordt gestalte gegeven aan een blijvend proces van geestelijke vorming en groei bij alle mensen van jong tot oud. Wij putten daarbij uit het Woord, de bron van hoop en leven. 

Wij staan verschillend in het leven, ieder met onze eigen geschiedenis. Daarom leest en verstaat ieder van ons het Woord anders. Het is van niet te onderschatten betekenis samen bezig te zijn met de vragen die de Schrift bij ons oproept en daarbij van elkaar te leren

 

Visie en roeping

Terug naar de bron is terug naar de Schepper, de bron van al het leven, Hij die de levende is, geeft ons leven de zin van het bestaan. Vanuit de Schepper komen we bij de bron in onszelf en daardoor in verbinding met de ander. Als we ons door Hem laten inspireren, kunnen we bezield omgaan met alles wat geschapen is.

Een ander woord waar een diepere betekenis onder ligt is gemeenschap. We zijn als mens tot mens met elkaar verbonden,door Jezus Christus die een bindende factor is tussen God en mens en tussen mensen. We kunnen de ander aanraken in zijn geloof en daardoor samen dat geloof beleven. In die gemeenschap werken we samen met onze verschillende talenten; met denkers, dromers en doeners (hoofd, hart en handen). En zo mogen we samen die gemeenschap zijn, die dat doet in Gods naam, vanuit Zijn liefde.

Roeping

Bij roeping wordt als toelichting meegeven: helpen, eenvoud, zorg, geduld, bouwen, gesprek en verbinding. Het is onze roeping, gemeente te zijn in woord en daad en elkaar te helpen daar waar nodig is. Daarbij bedenkend dat het belangrijk is dat de gemeente ook aandacht heeft voor de mensen buiten haar muren. In alle eenvoud, zoals een gemeenschap bedoeld is, dienstbaar, niet iets doen om er iets voor terug te ontvangen, maar iets doen uit zorg voor elkaar. Met geduld om de ander de ruimte en de tijd te geven. Zo samen bouwen aan de toekomst van de gemeente, door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, zodat we ons door de verbinding aan God en aan elkaar verbonden voelen. Door de liefde van Hem die de bron van ons bestaan is. Verbinding verbindt ook alle begrippen bij elkaar. We zoeken de verbinding in geloof, in de schepping, de zingeving van het aardse bestaan. 

 

Gelijkwaardig, samen aan die gemeente werken, zij aan zij. We stralen dat uit door, naast de zondagse diensten, er als gemeente te zijn met bijvoorbeeld de startzondag, de diensten van rouw en trouw en in het functioneren van de wijkteams, het onderhoud enz. Er is veel werk te doen.En een ieder van ons kan zijn talenten ergens in deze gemeenschap gebruiken en wordt daarin gezien.

 

Geschiedenis van de Gereformeerde kerk Oude Pekela 

(tekst) 

 

 

Predikantenlijst van de Gerofomeerde kerk Oude Pekela

Van Tot

7 september 2003 Ds. C.W. van den Berg 28 oktober 2007

5 juli 1992 Ds. R.F.H. Praamsma 18 februari 2001

13 mei 1984 Ds. B.J. Ramaker 26 februari 1989

7 januari 1973 Ds. G.J. v.d. Linde 13 mei 1979

21 maart 1965 Ds. J. Jeuring 25 oktober 1970

13 maart 1960 Ds. J .Nieuwsma 6 oktobr 1963

28 september 1952 Ds. J.H. Binnema 20 januari 1957

15 september 1946 Ds. D.J.Modderaar 1 oktober 1950

20 oktobr 1940 Ds. M. Hamming 12 mei 1946

27 februari 1921 Ds. J.D. Heersink 30 juli 1939

20 mei 1917 Ds. S.W. Bos 23 mei 1920

12 november 1911 Ds. T. Rispens 31 mei 1916

8 september 1901 Ds. A. Roorda 25 septembr 1910

9 december 1894 Ds. F.G. Petersen 7 oktober 1900

27 november 1864 Ds. G.H. Deddens 13 juli 1893

10 november 1861 Ds. B.J. v.d. Berg 18 juli 1864

 

 

 

 

Recente geschiedenis.

Tekst. 

 

Predikantenlijst . volgt.