Wij willen een gemeente zijn die leeft en werkt als één gemeenschap, waarin we ons geroepen weten tot het belijden van de Naam van onze God en het volgen van Jezus Christus. Aan drie aspecten van ons geloof, vieren, dienen en leren, willen wij, zoals hieronder vermeld, gestalte geven. 

Vieren 

In de kerk mogen jong en oud in de zondagse eredienst het geheim van Gods verbond met de mensen vieren. God brengt immers redding, verlossing en gerechtigheid in deze wereld en wil ons mensen daartoe gebruiken. De eredienst is een samen zijn om dit heil te vieren, want vieren doe je met elkaar. Voor hen die er fysiek niet (meer) bij kunnen zijn worden de diensten via www.kerkdienstgemist.nl uitgezonden.

Dienen
God strekt Zijn hand altijd naar ons uit. Daarom moeten wij in het voetspoor van Jezus Christus leven en naar elkaar omzien. Zo ervaren wij wat God vàn ons en mèt ons wil en worden we mensen met een hernieuwde mentaliteit. Wij willen een open kerkgemeenschap zijn herkenbaar in woord en daad voor de wereld om ons heen.

 

Leren
Door vorming en toerusting wordt gestalte gegeven aan een blijvend proces van geestelijke vorming en groei bij alle mensen van jong tot oud. Wij putten daarbij uit het Woord, de bron van hoop en leven.
Wij staan verschillend in het leven, ieder met onze eigen geschiedenis. Daarom leest en verstaat ieder van ons het Woord anders. Het is van niet te onderschatten betekenis samen bezig te zijn met de vragen die de Schrift bij ons oproept en daarbij van elkaar te leren.